print_grb.png

Списак месних заједница

Штампа


МЗ “Читлук”
    Читлук
    Телефон: +381 37 694500 || 692291
МЗ “Ћелије”
    Ћелије
    Телефон: +381 37 764131
МЗ “Ђунис”
    Ђунис
    Телефон: +381 37 867214
МЗ “Багдала”
    Друге далматинске пролетерске бригаде 24
    Телефон: +381 37 424380
МЗ “Бела Вода”
    Бела Вода
    Телефон: +381 37 678549
МЗ “Беласица”
    Беласица
    Телефон: +381 63 7757419
МЗ “Бован”
    Пасјак
    Телефон: +381 37 638090
МЗ “Центар”
    Балканска 57
    Телефон: +381 37 422917
МЗ “Доња Пакашница”
    Жикице Талевића 48
    Телефон: +381 37 491260
МЗ “Доњи Степош”
    Липовац
    Телефон: +381 37 480613
МЗ “Дедина”
    Дедина
    Телефон: +381 37 886016
МЗ “Прва месна заједница”
    Душанова 19 (?)
    Телефон: +381 37 427160
МЗ “Дворане”
    Дворане
    Телефон: +381 37 698105
МЗ “Гаглово”
    Гаглово
    Телефон: +381 37 886048
МЗ “Гари”
    Гари
    Телефон: +381 37 442896
МЗ “Глободер”
    Глободер
    Телефон: +381 37 681110
МЗ “Горњи Степош“
    Горњи Степош
    Телефон: +381 37 655336
МЗ “Деспот Стефан Лазаревић”
    Видовданска 7 (?)
    Телефон: +381 37 422407
МЗ “Јасика”
    Јасика
    Телефон: +381 37 671053
МЗ “Каоник”
    Каоник
    Телефон: +381 37 866176
МЗ “Капиџија”
    Капиџија
    Телефон: +381 37 886476
МЗ “Кобиље”
    Кобиље
    Телефон: +381 37 636112
МЗ “Коњух”
    Коњух
    Телефон: +381 37 875107
МЗ “Крвавица”
    Крвавица
    Телефон: +381 37 696311
МЗ “Кукљин”
    Кукљин
    Телефон: +381 37 678101
МЗ “Лазаревац”
    Лазаревац
    Телефон: +381 37 875316
МЗ “Мачковац”
    Мачковац
    Телефон: +381 37 681650
МЗ “Мајдево”
    Мајдево
    Телефон: +381 37 884401
МЗ “Макрешане”
    Макрешане
    Телефон: +381 37 662053

МЗ “Мала Река”
    Мала Река
    Телефон: +381 63 7757419
МЗ “Мешево”
    Мешево
    Телефон: +381 37 652201
МЗ “Мало Головоде”
    Станислава Закића 56
    Телефон: +381 37 426455
МЗ “Модрица”
    Модрица
    Телефон: +381 37 635122
МЗ “Мудраковац”
    Мудраковац
    Телефон: +381 37 442252
МЗ “Лазарица”
    Антона Пордушића 7
    Телефон: +381 37 423230
МЗ “Падеж”
    Падеж
    Телефон: +381 37 696102
МЗ “Цар Лазар”
    Цара Лазара 86
    Телефон: +381 37 438964
МЗ “Паруновац”
    Паруновац
    Телефон: +381 37 886085
МЗ “Пепељевац”
    Пепељевац
    Телефон: +381 37 644470
МЗ “Расадник”
    Друге далматинске пролетерске бригаде 24
    Телефон: +381 37 424380
МЗ “Рибаре”
    Рибаре
    Телефон: +381 37 852256
МЗ “Шанац”
    Шанац
    Телефон: +381 37 877100
МЗ “Сушица”
    Сушица
    Телефон: +381 37 860068
МЗ “Текије”
    Текије
    Телефон: +381 37 886258
МЗ “Трмчаре”
    Трмчаре
    Телефон: +381 37 873638
МЗ “Уједињене Нације”
    Тригве Лија 1
    Телефон: +381 37 443005
МЗ “Велики Купци”
    Велики Купци
    Телефон: +381 37 884110
МЗ “Велики Шиљеговац”
    Велики Шиљеговац
    Телефон: +381 37 851298
МЗ “Бивоље”
    Милоја Павловића 15
    Телефон: +381 37 444966
МЗ “Велика Ломница”
    Велика Ломница
    Телефон: +381 37 873651
МЗ “Веселин Николић”
    Мајке Југовића 1
    Телефон: +381 37 422824
МЗ “Витановац”
    Јабланица
    Телефон: +381 37 658181
МЗ “Здравиње”
    Здравиње
    Телефон: +381 37 691204 || 691218
МЗ “Жабаре”
    Треботин
    Телефон: +381 37 882-330