Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа

Градска управа

Ел. пошта Штампа

Градска управа:

 1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина града, градоначелник и градско веће;
 2. извршава одлуке и друге акте скупштине града, градоначелника и Градског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине града;
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду;
 6. обавља стручне и друге послове које утврди скупштина града, градоначелник и Градско веће.

Градска управа одрганизована је као јединствен орган.
Радом Градске управе руководи начелник Градске управе.
Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и српечености да обавља своју дужност.

Начелник Градске управе у оквиру својих прва и дужности:

 • координира рад Градске управе
 • стара се о обезбеђивању потребих услова за рад
 • доноси акт о унутрашњем урећењу и систематизацији Градске управе уз сагласност Градског већа
 • подноси Скупштини и Градсков већу Извештај о раду Градске управе
 • решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица Градске управе
 • распоређује руководиоце организационих јединица у Градској управи
 • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.
Радом Одељења руководи начелник Одељења. Руководиоце у Градској управи распоређује начелник Градске управе из реда запослених.
 

Време у Крушевцу

Температура: 16 °C vreme
Притисак: 1002.1 hPa barometar.gif
Прогноза...
rabpk
cemr

naled_bfm

skgo
usaid