print_grb.png

Градска управа

Штампа

Градска управа:

  1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина града, градоначелник и градско веће;
  2. извршава одлуке и друге акте скупштине града, градоначелника и Градског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине града;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду;
  6. обавља стручне и друге послове које утврди скупштина града, градоначелник и Градско веће.

Градска управа одрганизована је као јединствен орган.
Радом Градске управе руководи начелник Градске управе.
Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и српечености да обавља своју дужност.

Начелник Градске управе у оквиру својих прва и дужности:

Радом Одељења руководи начелник Одељења. Руководиоце у Градској управи распоређује начелник Градске управе из реда запослених.