print_grb.png

Организациона структура

Штампа

Према Одлуци о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист 11/13) и Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи Града Крушевца (Сл. лист 10/12, 01/13, 02/13, 07/13, 08/13 и 11/13), организациона структура је уређена према следећим хијерархијским степенима:


   1. Градска управа (начелник)

     1.1. Буџетски инспектор

     1.2. Интерни ревизор

   2. Одељења (начелници)

   3. Службе (шефови)


374 - Градска управа

    37401 - Одељење за урбанизам и грађевинарство

        374011 - Служба за изградњу и легализацију објеката

        374012 - Служба за правне послове

    37402 - Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

        374021 - Служба за имовинско-правне послове

        374022 - Служба за стамбено-комуналне послове

    37403 - Одељење за друштвене делатности

        374031 - Служба за образовање, културу, омладину, спорт и информисање

        374032 - Служба за борачко-инвалидску и дечју заштиту

        374033 - Служба за социјалну и здравствену заштиту

***     374034 - Канцеларија за младе

    37404 - Одељење за јавне набавке

    37405 - Одељење за финансије

        374051 - Служба за буџет

        374052 - Служба за трезор

        374053 - Служба за финансије

    37406 - Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

        374061 - Служба за утврђивање изворних прихода

        374062 - Служба пореске контроле и наплате

        374063 - Служба за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

    37407 - Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

        374071 - Служба за економски развој и инвестиције

        374056 - Служба за привреду

        374057 - Служба за пољопривреду

        374058 - Служба за заштиту животне средине

    37408 - Одељење за општу управу и заједничке послове

        374081 - Служба правне помоћи

        374083 - Служба за информатику

        374084 - Служба за заједничко-техничке послове

        374085 - Служба за ванредне ситуације

        374086 - Служба за грађанска стања и месне канцеларије

        374087 - Служба заједниче писарнице

    37409 - Одељење за скупштинске послове

        374091 - Служба за скупштинске послове

        374092 - Служба за градско веће

        374093 - Служба за радно-правне односе

        374094 - Кабинет градоначелника

    37410 - Одељење за инспекцијске послове

        374101 - Грађевинска инспекција

        374102 - Комунална инспекција

            3741025 - Инспекција за саобраћај и путеве

            3741027 - Инспекција за заштиту животне средине

        374103 - Служба за извршења

    37411 - Комунална полиција