print_grb.png

Одсек за урбанизам и грађевинарство

Штампа
Одсек за урбанизам и грађевинарство врши послове Градске управе који се односе на:
         - издаје изводе из урбанистичких планова
         - издаје акт о урбанистичким условима
         - организује јавну презентацију урбанистичког пројекта у складу са Законом
         - припрема програме уређивања грађевинског земљишта
         - акт о одређивању јавног грађевинског земљишта
         - Одлуку и програм давања у закуп неизграђеног јавног грађевинског земљишта
         - одлуке и програм давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини


Одсек за урбанизам и грађевинарство издаје следећа документа:
37401001 - Израда урбанистичког пројекта
37401002 - Овера урбанистичког пројекта
37401003 - Признавање својства странке у предметима, које се воде у одсеку за урбанизам и грађевинарство
37401004 - Понављање поступка
37401011 - Оглашавање решења ништавним
37401012 - Укидање решења
37401013 - Повраћај у пређашње стање
37401103 - Уверење о старости објекта
arr_left