Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

Одсек за финансије, привреду и екологију

Ел. пошта Штампа
Одсек за финансије,привреду и екологију врши послове Градске управе који се односе на:
 • припрему и извршење буџета Града
 • послове трезора
 • финансијско планирање
 • управљање готовинским средствима
 • контрола расхода
 • управљање дугом
 • буџетско рачуноводство и извештавање
 • послове буџетског рачуноводства директних и индиректних корисника
 • израђује финансијске планове директног корисника
 • прати реализацију финансијских планова корисника буџета
 • послове везане за набавку добара, радова и услуга неопходних за функционисање Управе
 • израду аката везаних за јавне набавке
 • припрему плана јавних набавки
 • стручни послови за комисију за јавне набавке.
Врши послове из области привреде, пољопривреде, водопривреде и шумарства и то:
 • прикупљање података о привредним субјектима и ресурсима и израђује анализе за потребе доношења програма развоја привреде из надлежности Града и сарадње са другим субјектима на укупном привредном развоју Града
 • припрема Програм развоја привреде
 • припрема програме и спроводи пројекте локалног-економског развоја, и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду
 • стручне и административне послове за буџетски Фонд за развој пољопривреде и малих и средњих предузећа
 • врши промену намене пољопривредног земљишта
 • израђује основе заштите и уређења пољопривредног земљишта и обавља послове на њиховом спровођењу
 • прати рад и припрема акта у вези са радом туристичке организације
 • израђује програм развоја туризма и припрема акт о висини боравишне таксе
 • води евиденцију о задругама и пружа стручну помоћ за развој задругарства
 • послове снабдевања тржишта и робних резерви
 • обавља послове везане за заштиту од елементарних непогода и административне послове за Комисију за процену штете
 • пружа услуге привредним субјектима у поступку регистрације радњи и предузећа, на основу споразума са Агенцијом за привредне регистре
 • обавља стручне и административне послове за Фонд за заштиту животне средине и Фонд за противпожарну заштиту
 • припрема акт о прописивању радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката
 • издаје радне књижице
 • обавља послове на регистровању уговора о раду са кућним и помоћним особљем и за обављање послова ван просторија послодавца
 • обавља послове који се односе на заштиту животне средине
 • припрема програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине
 • припрема акт којим се утврђује посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
 • врши поверене послове на основу закона из области заштите животне средине и друге послове у складу са законом и одлукама Скупштине
 • врши и друге послове у складу са Законом и одлукама Скупштине града.


arr_left
 

Време у Крушевцу

Температура: 2 °C vreme
Притисак: 1015.4 hPa barometar.gif
Прогноза...
rabpk
cemr

naled_bfm

skgo
usaid