Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове

Ел. пошта Штампа
Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове врши послове који се односе на:
 • припрему прописа о организацији и раду Градске управе, унапређење организације рада и модернизацију Градске управе
 • спровођење прописа о управи, управном поступку и канцеларијском пословању у Градској управи, организацију и рад пријемне канцеларије, заједничке писарнице и архиве Градске управе
 • праћење стања остваривања права и обавеза грађана и предузећа и других правних лица пред Градском управом (ажурност решавања у управним стварима)
 • решавање у управном поступку у области грађанских стања, вођење бирачког списка
 • припрему општих аката о правима и обавезама запослених у Градској управи и мерилима и критеријумима за утврђивање зарада запослених у Градској управи
 • послове пружања правне помоћи грађанима са територије Града Крушевца
 • послове планирања, образовања, обуке и спровођења активности које организују републичке и међународне институције на пословима одбране, елементарних непогода, избеглих и расељених лица и азиланата (као и надзор корисника на терену)
 • стручне и друге послове за Скупштину, Градско веће и градоначелника који се односе на: 
        - припрему и одржавање седница Скупштине града, њених радних тела и Градског већа
        - обраду материјала са седница, старање о законитости рада ових органа и тела
        - пружање стручне помоћи одборницима и одборничким групама и старање о благовременом прибављању
          одговора на одборничка питања
        - послове у вези избора, именовања и постављења када о томе одлучује Скупштина, градоначелник и
          Градско веће
        - израду Статута града, Пословника о раду Скупштине и Градског већа као и прописа о накнадама трошкова
          и изгубљене зараде одборницима и члановима радних тела Скупштине и Градског већа, прописа који се
          односе на критеријуме и мерила за утврђивање зарада и других примања функционера
 • одређене послове за спровођење избора (градских, републичких)
 • стручне послове везане за додељивање признања која установљава Град
 • послови који се односе на информисање о раду органа Града, штампање службеног листа Града; организовање и спровођење референдума и зборова грађана када их расписује Скупштина, односно сазива председник Скупштине
 • стручне послове у предметима заштите права грађана када у другом степену решава Градско веће
 • стручне послове из области радних односа за запослене и изабрана, односно постављена лица.
У оквиру овог Одсека, за вршење одређених послове из надлежности Градске управе, образују се месне канцеларије.

Шеф одсека: Зоран Вешковац
Канцеларија: 17

Одсек решава следеће захтеве:
37408001 - Приступ информацији од јавног значаја
arr_left
 

Време у Крушевцу

Температура: 14 °C vreme
Притисак: 1002.5 hPa barometar.gif
Прогноза...
rabpk
cemr

naled_bfm

skgo
usaid