print_grb.png

Комунална полиција

Штампа
Комунална полиција обавља послове који се односе на:
        - снабдевања водом
        - одвођења отпаднихи атмосферских вода
        - јавне чистоће
        - превоза и депоновања комуналног и другог отпада
        - локалних путева и улица
        - саобраћајних ознака и сигнализације
        - паркирања
        - превоза путника у градском и приградском саобраћају
        - ауто такси превоза
        - постављања привремених пословних објеката
        - противпожарне заштите
        - заштите од буке у животној средини
        - контроле радног времена субјеката надзора
        - одржавање комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне
          расвете, стамбених и других објеката
arr_left