Grad Kruševac

Vi ste ovde: Насловна Lokalna samouprava Organi Gradonačelnik

Gradonačelnik

El. pošta Štampa
Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad i vrši izvršnu funkciju u Gradu.
Gradonačelnika bira Skupština grada, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
Gradonačelnik ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju funkciju.
Kandidata za gradonačelnika predlaže predsednik Skupštine.
Kandidat za gradonačelnika predlaže kandidata za zamenika gradonačelnika iz reda odbornika, koga bira Skupština grada na isti način kao gradonačelnika.
Gradonačelniku i zameniku gradonačelnika izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini grada.
Gradonačelnik i zamenik gradonačelnika su na stalnom radu u Gradu.

Nadležnosti gradonačelnika:
1. predstavlja i zastupa Grad,
2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih pravnih akata Skupštine grada,
3. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada,
4. naredbodavac je za izvršenje budzeta,
5. usmerava i usklađuje rad Gradske uprave,
6. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine,
7. vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Grada.

 

Vreme u Kruševcu

Temperatura: 23 °C vreme
Pritisak: 989.9 hPa barometar.gif
Prognoza...
rabpk_lat
cemr_lat

naled_bfm_lat

skgo_lat
usaid