Grad Kruševac

Vi ste ovde: Насловна Lokalna samouprava Organi Gradska uprava

Gradska uprava

El. pošta Štampa

Gradska uprava:

 1. priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština grada, gradonačelnik i gradsko veće;
 2. izvršava odluke i druge akte skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog veća;
 3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti grada;
 4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata skupštine grada;
 5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno gradu;
 6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi skupština grada, gradonačelnik i Gradsko veće.

Gradska uprava odrganizovana je kao jedinstven organ.
Radom Gradske uprave rukovodi načelnik Gradske uprave.
Načelnik Gradske uprave ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i srpečenosti da obavlja svoju dužnost.

Načelnik Gradske uprave u okviru svojih prva i dužnosti:

 • koordinira rad Gradske uprave
 • stara se o obezbeđivanju potrebih uslova za rad
 • donosi akt o unutrašnjem urećenju i sistematizaciji Gradske uprave uz saglasnost Gradskog veća
 • podnosi Skupštini i Gradskov veću Izveštaj o radu Gradske uprave
 • rešava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave
 • raspoređuje rukovodioce organizacionih jedinica u Gradskoj upravi
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.
Radom Odeljenja rukovodi načelnik Odeljenja. Rukovodioce u Gradskoj upravi raspoređuje načelnik Gradske uprave iz reda zaposlenih.
 

Vreme u Kruševcu

Temperatura: 23 °C vreme
Pritisak: 989.9 hPa barometar.gif
Prognoza...
rabpk_lat
cemr_lat

naled_bfm_lat

skgo_lat
usaid