print_grb.png

Водич за дијаспору - Пасош

Штампа

pasos1

 

Захтев се предаје лично (а пасош може преузети подносилац лично или лице које он овласти) полицијској управи или станици, по месту пријављеног пребивалишта,односно боравишта, односно у надлежном дипломатско-конзуларном представништву.

Од докумената потребно је предати:

- важећу личну карту или, уколико се захтев подноси у дипломатско-конзуларном представништу Републике Србије,  другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца,
- уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци уколико се захтев подноси у земљи, односно не старије од годину дана уколико се подноси у дипломатско-конзуларном представништву РС, које се предаје само код првог издавања биометријског пасоша,
- пасош чији је рок истекао или не може служити својој намени,
- доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша,

- за хитне случајеве писани доказ о хитности,
- друге јавне исправе уколико постоји потреба (нпр, извод из матичне књиге венчаних ако је дошло до промене презимена)

* грађани који већ поседују биометријску личну карту прилажу само, уз личну карту, стари пасош и доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша.

Захтев за издавање путне исправе надлежни орган је дужан да реши у року од 30 дана од дана подношења захтева. За захтеве поднете преко дипломатског или конзуларног представништва РС рок је 60 дана (осим у хитним случајевима).

 

pasos2

 

pasos3