print_grb.png

Градска изборна комисија

Штампа

На основу чл. 13. и 14. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/2008, 5/2011 и 8/2015),

 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној дана 08.07.2016. године, донела је

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

I - ИМЕНУЈЕ СЕ председник, чланови и секретар Градске изборне комисије и њихови заменици и то:

 

За председника: 

ДРАГОЉУБ АРСИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује ",

 

За заменика председника:

ИНЕС ШЉИВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује ",

 

За члана:

МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ, дипломирани правник  из Крушевца, ОГ "Србија побеђује ",

За заменика члана:

СУНЧИЦА ФИЛИПОВИЋ, дипломирани економиста из Крушевца, ОГ "Србија побеђује ",

 

За члана:

СРЂАН М. МИЛИВОЈЕВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује ",

За заменика члана:

ВАЛЕНТИНА ТАМБУРИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује ",

 

За члана:

ЈАСМИНА СТАЈИЋ, дипл. правник, ОГ "Србија побеђује",

За заменика члана:

МАРИЈА МАЛЕЗИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Србија побеђује",

 

За члана:

МАРКО БАЧЕВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Крушевац побеђује ",

За заменика члана:

ИВАНА АНТИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Крушевац побеђује",

 

За члана:

ВЕДРАН СТЕВАНОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Крушевац побеђује",

За заменика члана:

ДРАГАНА СИМИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Крушевац побеђује ",

 

За члана:

ВИОЛЕТА ВОЈИНОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Крушевац побеђује ",

За заменика члана:

СЛАЂАНА РАДОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Крушевац побеђује ",

 

За члана:

ЗДРАВКО МИЛОЈЕВИЋ, из Крушевца, ОГ "Социјалистичка  партија Србије",

За заменика члана:

СТЕФАН ЋИРИЋ, студент права из Крушевца, ОГ "Социјалистичка  партија Србије",

 

За члана:

ВЛАДИМИР МИЛИЋЕВИЋ, правник из Крушевца, ОГ "Социјалистичка  партија Србије",

За заменика члана:

АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, дипл. економиста из Крушевца, ОГ "Социјалистичка  партија Србије",

 

За секретара:

ДОБРИЛА ФИЛИПОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца.

За заменика секретара:

ИВАНА ПЕТРОВИЋ, дипломирани правник из Крушевца.

 

II - Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању Градске изборне комисије  ("Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/16).

 

III - Ово решење објавити у "Службеном листу града Крушевца".

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

 

I Број: 013-4/2016                                                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК

Јасмина Палуровић, с.р.